Outreach

 • L’aforestació neutraliza el pH dels sòls

  Pinus koraiensis_Pixabay_Feb2018

  L’aforestació és un tipus de canvi en els usos del sòl inicialment destinat a la producció de fusta, la conservació d’aigua i sòl, incrementar l’emmagatzematge de carboni i la mitigació del canvi climàtic. Aquest estudi mostra com la reforestació canvia a més una variable clau del sòl, el seu pH. Fotografia: Pixabay

   

  El pH del sòl, el qual mesura la seva acidesa o alcalinitat, està associat a moltes propietats dels sòls com ara l’equilibri iònic, les comunitats microbianes, o els continguts en matèria orgànica. El pH del sòl regula també els processos biogeoquímics del sòl i genera efectes en cascada sobre l’estructura i funcions dels ecosistemes terrestres.

  L’aforestació ha sigut una eina àmpliament adoptada per tal d’incrementar el segrest de carboni dels sòls i millorar la preservació tant de l’aigua com del sòl. Tot i això, l’efecte de l’aforestació sobre el pH del sòl és encara poc conegut.

  Un nou estudi realitzat per un equip internacional de científics i publicat a la revista Nature Communications, presenta els resultats de la seva recerca orientada a avaluar els canvis en el pH del sòl generats per l’aforestació (establir boscos a llocs on no n’hi ha hagut un des de feia molt de temps). Aquesta avaluació l’han realitzada mitjançant la presa de mostres emparellades en 549 localitats aforestades i 148 localitats de control del Nord de la Xina, considerant diferents espècies d’arbres i al llarg de gradient de pH del sòl.

  Els autors han trobat una neutralització significativa del pH del sòl deguda a l’aforestació, que disminueix el pH en sòls relativament alcalins i incrementa el pH en sòls relativament àcids. El llindar del pH del sòl (TpH), el punt al quan l’aforestació canvia d’incrementar a disminuir el pH del sòl, són especifiques de cada espècie d’arbre, en un rang que va de 5.5 (Pinus karaiensis) a 7.3 (Populus spp) amb un promig de 6.3.

  L’estudi permet una millor comprensió de com l’aforestació genera impactes en el pH del sòl al llarg d’un ampli rang de tipologies de sòl i d’aforestacions amb espècies diverses d’arbres. Aquesta comprensió és bàsica per desenvolupar estratègies de mitigació del canvi climàtic i de plans de sostenibilitat ecològica.

  “El nostre estudi indica que l’aforestació, amb una apropiada selecció d’espècies d’arbres, té el potencial de mitigació de l’acidificació del sòl causada per la deposició àcida”, comenta el Dr. Songbai Hong del Sino-French Institute for Earth System Science, Peking University.

  “Els resultats d’aquest estudi ens indiquen que l’aforestació pot modificar el pH del sòl si les espècies d’arbres i el pH inicial estan correctament ajustats, el què potencialment pot millorar la fertilitat del sòl i promoure la productivitat dels ecosistemes”, ha dit el Prof. Josep Peñuelas del CREAF-CSIC Barcelona.

  Segons els autors, són necessaris més estudis de camp per tal de determinar quines són les millors espècies d’arbres per a l’aforestació segons les propietats del sòl, la disponibilitat d’aigua, la idoneïtat del clima, l’ecosistema i els objectius socioeconòmics.

  Referencia: Hong, S., Piao, s., Chen, A., Liu, Y., Liu, L., Peng, S., Sardans, J., Sun, Y., Peñuelas, J., Zeng, H. 2017. Afforestation neutralizes soil pH. Nature Communications, (2018) 9:520. doi: 10.1038/s41467-018-02970-1.

  La aforestación neutraliza el pH del suelo

  Pinus koraiensis_Pixabay_Feb2018

  La aforestación es un tipo de cambio en los usos del suelo inicialmente destinado a la producción de madera, la conservación de agua y suelo, a incrementar el almacenaje de carbono y la mitigación del cambio climático. Este estudio muestra como la aforestación cambia además una variable clave del suelo, su pH. Fotografía: Pixabay

   

  El pH del suelo, el cual mide su acidez o alcalinidad, está asociado a muchas propiedades de los suelos como el equilibrio iónico, las comunidades microbianas, o los contenidos en materia orgánica. El pH del suelo regula también los procesos biogeoquímicos del suelo y genera efectos en cascada sobre la estructura y funciones de los ecosistemas terrestres.

  La aforestación ha sido una herramienta ampliamente adoptada para incrementar la retención de carbono de los suelos y mejorar la preservación tanto del agua como del suelo. A pesar de ello, el efecto de la aforestación sobre el pH del suelo es todavía poco conocido.

  Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos y publicado en la revista Nature Communications, presenta los resultados de su investigación orientada a evaluar los cambios en el pH del suelo generados por la aforestación (establecimiento de bosques en lugares en los que desde hacía mucho tiempo no había ninguno). Esta evaluación se ha realizado mediante la toma de muestras emparejadas en 549 localidades aforestadas y 148 localidades de control del Norte de la China, teniendo en cuenta diferentes especies de árboles y a lo largo de un gradiente de pH del suelo.

  Los autores han hallado una neutralización significativa del pH del suelo debida a la aforestación, de este modo, la aforestación disminuye el pH en suelos relativamente alcalinos e incrementa en suelos relativamente ácidos. El umbral del pH del suelo (TpH), el punto en el cual la aforestación cambia de incrementar a disminuir el pH del suelo, es específico de cada especie de árbol, con un rango que va de 5.5 (Pinus karaiensis) a 7.3 (Populus spp), y un promedio de 6.3.

  El estudio permite una mejor comprensión de cómo la aforestación genera impactos en el pH del suelo a lo largo de un amplio rango de tipologías de suelo y de aforestaciones con diferentes especies de árboles. Esta comprensión es básica para poder desarrollar estrategias de mitigación del cambio climático y de planes de sostenibilidad ecológica.

  “Nuestro estudio indica que la aforestación, con una apropiada selección de especies de árboles, tiene el potencial de mitigación de la acidificación del suelo causada por la deposición ácida”, comenta el Dr. Songbai Hong del Sino-French Institute for Earth System Science, Peking University.

  “Nuestros resultados indican que la aforestación puede modificar el pH del suelo si las especies de árboles y el pH inicial están correctamente ajustados, lo que potencialmente puede mejorar además la fertilidad del suelo y promover la productividad del ecosistema”, comenta el Prof. Josep Peñuelas del CREAF-CSIC Barcelona.

  Según los autores, son necesarios más estudios de campo para poder determinar cuáles son las mejores especies de árboles para la aforestación según las propiedades del suelo, la disponibilidad de agua, la idoneidad del clima, el ecosistema y los objetivos socioeconómicos.

  Referencia: Hong, S., Piao, s., Chen, A., Liu, Y., Liu, L., Peng, S., Sardans, J., Sun, Y., Peñuelas, J., Zeng, H. 2017. Afforestation neutralizes soil pH. Nature Communications, (2018) 9:520. doi: 10.1038/s41467-018-02970-1.

  Afforestation neutralizes soil pH

  Pinus koraiensis_Pixabay_Feb2018

  Afforestation is a type of land use change project primarily designated for wood production, soil and water conservation, increasing carbon storage and mitigating climate change. This study shows that afforestation changes, moreover, soil pH, that is a key soil variable. Photo by: Pixabay

   

  Soil pH, which measures the acidity or alkalinity of soils, is associated with many soil properties such as hydrolysis equilibrium of ions, microbial communities, and organic matter contents. Soil pH regulates soil biogeochemical processes and has cascading effects on terrestrial ecosystem structure and functions.

  Afforestation has been widely adopted to increase terrestrial carbon sequestration and enhance water and soil preservation. However, the effect of afforestation on soil pH is still poorly understood and inconclusive.

  In a new study in the journal Nature Communications scientists investigate the afforestation-caused soil pH changes with pairwise samplings from 549 afforested and 148 control plots in northern China, across different tree species and soil pH gradient.

  Authors find significant soil pH neutralization by afforestation—afforestation lowers pH in relatively alkaline soils but raises pH in relatively acid soils. The soil pH thresholds (TpH), the point when afforestation changes from increasing to decreasing soil pH, are species-specific, ranging from 5.5 (Pinus koraiensis) to 7.3 (Populus spp.) with a mean of 6.3.

  The study provides improved understandings on how afforestation impacts soil pH across a broad range of soil types and afforestation tree species, which is critical for developing climate change mitigation strategies and ecological sustainability plans.

  “Our study indicates that afforestation has the potential to alleviate soil acidification caused by enhanced acidic deposition with the appropriate selection of tree species and thus could further increase ecosystem productivity and carbon sequestration”, said Dr. Songbai Hong from Sino-French Institute for Earth System Science, Peking University.

   

  “Our findings indicate that afforestation can modify soil pH if tree species and initial pH are properly matched, which may potentially improve soil fertility and promote ecosystem productivity”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  According to the authors, further field studies are still needed to determine best tree species for afforestation according to soil properties, water availability and climate suitability, and designated ecosystem and socioeconomic goals.

  Journal Reference: Hong, S., Piao, s., Chen, A., Liu, Y., Liu, L., Peng, S., Sardans, J., Sun, Y., Peñuelas, J., Zeng, H. 2017. Afforestation neutralizes soil pH. Nature Communications, (2018) 9:520. doi: 10.1038/s41467-018-02970-1.

  The large mean body size of mammalian herbivores explains the productivity paradox during the last glacial maximum

  Bison_pixabay_Jan2018
  Mammalian herbivores live in major terrestrial ecosystems on Earth. During the past decades, our understanding has increased about the important role of large mammalian herbivores (body mass >10 kg) in controlling vegetation structure and carbon and nutrient flows within ecosystems. Photo by: Pixabay

   

  Large herbivores are a major agent in ecosystems, influencing vegetation structure and carbon and nutrient flows (shattering woody vegetation and consuming large amounts of foliage). Despite the non-negligible ecological impacts of large herbivores, most of the current DGVMs, or land surface models that include a dynamic vegetation module, lack explicit representation of large herbivores and their interactions with vegetation.

  During the last glacial period, the steppe-tundra ecosystem prevailed on the unglaciated northern lands, hosting a high diversity and density of megafaunal herbivores. The apparent discrepancy between the late Pleistocene dry and cold climates and the abundant herbivorous fossil fauna found in the mammoth steppe biome has provoked long-standing debates, termed as “productivity paradox” by some paleontologists.

  In a new study in the journal Nature Ecology and -Evolution scientists, aiming to address the productivity paradox, incorporated a grazing module in the ORCHIDEE-MICT DGVM model. “This grazing module is based on physiological and demographic equations for wild large grazers, describing grass forage intake and metabolic rates dependent on body size, and demographic parameters describing the reproduction and mortality rates of large grazers”, explained Dr. Dan Zhu from the Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, LSCE CEA CNRS UVSQ, France.

  In the study authors also extended the modelling domain to the globe for two distinct periods, present-day and the last glacial maximum (ca. 21 ka BP). The present-day results of potential grazer biomass, combined with an empirical land use map, infer a reduction of wild grazer biomass by 79-93% due to anthropogenic land replacement over natural grasslands.

  For the last glacial maximum, authors find that the larger mean body size of mammalian herbivores than today is the crucial clue to explain the productivity paradox, due to a more efficient exploitation of grass production by grazers with a larger-body size. Evidences from fossil and extant mammal species have shown a long-term trend towards increasing body size in mammals throughout the Cenozoic, this indicates selective advantages of larger body sizes, such as larger guts of herbivores that allow microbes to break down low-quality plant materials, and higher tolerance to coldness and starvation. “Our results show quantitatively the importance of body size to explain the productivity paradox, as a larger-body size enables grazers to live on the mammoth steppe in substantial densities during the LGM, despite colder temperatures and shorter growing seasons than today”, said Dr. Philippe Ciais from the Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, LSCE CEA CNRS UVSQ, France.

  For the authors large herbivores might have fundamentally modified Pleistocene ecosystems; therefore, “to bring them into large-scale land surface models would help us better understand the intricate interactions among climate, plants and animals that shaped the biosphere”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  Journal Reference: Zhu, D., CIiais, P., Chang, J., Krinner, G., Peng, S., Viovy, N., Peñuelas, J., Zimov, S. 2018. The large mean body size of mammalian herbivores explains the productivity paradox during the last glacial maximum. Nature Ecology & Evolution

  Continental mapping of forest ecosystem functions reveals a high but unrealized potential for forest multifunctionality

  Timber_trekking_Jan2018

  This study presents a new approach to quantify ecosystem functioning at scales relevant for policy makers. Photo by Pixabay.

   

  Forests provide a number of functions related to key services such as timber production, climate regulation and recreation, and are important for the conservation of many plant and animal species. Thus humans require multiple services from ecosystems, but it is largely unknown whether trade-offs between ecosystem functions prevent the realisation of high ecosystem multifunctionality across spatial scales.

  In a new study in the journal Ecology Letters scientists combined a comprehensive dataset (28 ecosystem functions measured on 209 forest plots) with a forest inventory dataset (105,316 plots) to extrapolate and map relationships between various ecosystem multifunctionality measures across Europe. These multifunctionality measures reflected different management objectives, related to key services (timber production, climate regulation and biodiversity conservation/recreation).

  Authors found that different measures of forest multifunctionality tend not to tradeoff with each other, at both local and continental scales. “Within some areas there were strong synergies between different multifunctionality measures, indicating that even though they are currently uncommon, ‘win-win’ forest management strategies are possible and could be promoted in the future. “Using one of the most comprehensive assessments so far, our study therefore suggests a high but largely unrealised potential for management to promote multifunctional forests in Europe”, said Dr. van der Plas from Institute of Plant Sciences, University of Bern, Switzerland.

  For the authors this study is a first step in reaching the ultimate goal of predicting how future ecosystem functioning and service provision will be altered by ongoing global trends, such as climate change), eutrophication and acidification or land-use change “Future studies could combine this approach with models on climate change, biodiversity change or management scenarios to investigate the impacts of these global trends for the future functioning and service provisioning of forests and other ecosystems”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

   

  Journal Reference: van der Plas, F., Ratcliffe, S., Ruiz-Benito, P., Scherer-Lorenzen, M., Verheyen, K., Wirth, C., Zavala, M.A., Ampoorter, E., Baeten, L., Barbaro, L., Bastias, C.C., Bauhus, J., Benavides, R., Benneter, A., Bonal, D., Bouriaud, O., Bruelheide, H., Bussotti, F., Carnol, M., Castagneyrol, B., Charbonnier, Y., Cornelissen, J.C., Dahlgren, J., Checko, E., Coppi, A., Muhie Dawud, S., Deconchat, M., De Smedt, P., De Wandeler, H., Domisch, T., Finér, L., Fotelli, M., Gessler, A., Granier, A., Grossiord, C., Guyot, V., Haase, J., Hättenschwiler, S., Jactel, H., Jaroszewicz, B., Joly, F., Jucker, T., Kambach, S., Kaendler, G., Kattge, J., Koricheva, J., Kunstler, G., Lehtonen, A., Liebergesell, M., Manning, P., Milligan, H., Müller, S., Muys, B., Nguyen, D., Nock, C., Ohse, B., Paquette, A., Peñuelas, J., Pollastrini, M., Radoglou, K., Raulund-Rasmussen, K., Roger, F., Seidl, R., Selvi, F., Stenlid, J., Valladares, F., van Keer, J., Vesterdal, L., Fischer, M., Gamfeldt, L., Allan, E. 2018. Continental mapping of forest ecosystem functions reveals a high but unrealized potential for forest multifunctionality. Ecology Letters 21, Issue 1, 31–42, doi: 10.1111/ele.12868.

   

  How to spend a dwindling greenhouse gas budget

  Deforestation_Pixabay_Jan2018
  The Paris Agreement is based on emission scenarios that move from a sluggish phase-out of fossil fuels to largescale late-century negative emissions. In a new study in the journal Nature Climate Change authors argue that a new set of scenarios needs to be generated and analysed to inform the policy process on robust timing of climate mitigation, with the aim of avoiding negative side effects. Image by: Pixabay.

   

  The 2015 climate summit in Paris galvanized global commitments to an ambitious yet vaguely defined goal of climate stabilization. The Paris Agreement is based on emission scenarios that move from a sluggish phase-out of fossil fuels to largescale late-century negative emissions. At the same time, some scientists argue that the model based scenarios with 1.5 °C and even 2 °C temperature change targets seem unattainable and detached from current political realities. Alternative pathways of early deployment of negative emission technologies need to be considered to ensure that climate targets are reached safely and sustainably

  In a new study in the journal Nature Climate Change, authors scrutinize the dominant climate mitigation scenario archetype that projects low global decarbonization rates in the first half of this century followed by large negative emissions in the second half, thanks to carbon dioxide removal (CDR) technologies. Authors call this approach to mitigation the ‘Late- Century CDR’ scenario archetype.

  This archetype is consistent with nearly all of 2 °C scenarios covered by the IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5), 87% of which deploy CDR technologies in the second half of the century. The authors consider that, following this predominant archetype might not only turn out to be a risky strategy, but may lead to significant environmental damages and may also be economically inefficient. In Late-Century CDR scenarios, CDR mostly in the form of bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) typically removes the equivalent of 20 years of current GHG emissions to reverse the temporary GHG budget overshoot that is tolerated earlier on. The authors point out that the challenges and uncertainties associated with CDR are well described in the scientific literature, yet the scientific and political debate addressing the consequences of large-scale and late deployment of CDR as a backstop strategy is only at an early stage.

  Authors argue that a new set of scenarios needs to be generated and analysed to inform the policy process on robust timing of climate mitigation, with the aim of avoiding negative side effects. “Essentially, three attributes characterize such budget-constrained scenarios: the timing and magnitude of global peak net emissions and the speed of decline thereafter; the maximum amount of allowable deployment of biomass-based CDRs; and an admissible risk threshold associated with a temperature overshoot”, noted Prof. Obersteiner from the Ecosystems Services and Management Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, Austria.

  The study concludes that the timing of mitigation actions, in particular of negative emission technologies, needs to be urgently revisited in the analyses of ambitious climate targets. They argue that considerations of both intergenerational equity and climate/environment safety motivate early and moderate — rather than extreme — deployment of negative emission technologies as well as a timely peak in net carbon emissions as early as 2020. As a consequence all of the near-term and mid-century net emission reduction, targets should be, according to the authors, reformulated to include targets of early action on CDR technology portfolios.

  “Transforming the 570 million farms to be climate smart and incentivizing 1.6 billion people who economically depend on forests to become early movers in No Overshoot and Minimize CDR scenarios is a formidable global policy challenge. We call for a discourse on effective strategies, starting with more detailed global gap assessments of the archetypes, and then mainstreaming the gained insights into Nationally Determined Contributions and implementation plans”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  Journal Reference: Obersteiner, M., Bednar, J., Wagner, F., Gasser, T., Ciais, P., Forsell, N., Frank, S., Havlik, P., Valin, H., Janssens, I.A., Peñuelas, J., Schmidt-Traub, G. 2018. How to spend a dwindling greenhouse gas budget. Nature Climate Change 8, 7-10. doi: 10.1038/s41558-017-0045-1

  Mapping local and global variability in plant trait distributions

  Butler_et al_PNAS_2017.tif
  Specific leaf area (SLA), and dry mass-based concentrations of leaf nitrogen (Nm) and phosphorus (Pm) are used in this study to better capture the response of the land surface component of the Earth System to environmental change. Image: Butler, E.E., et al. 2017. Proceedings of the National Academy of Sciences

   

  Our ability to understand and predict the response of ecosystems to a changing environment depends on quantifying vegetation functional diversity. However, representing this diversity at the global scale is challenging. Typically, in Earth Systems Models, characterization of plant diversity has been limited to grouping related species into Plant Functional Types (PFTs), with all trait variation in a PFT collapsed into a single mean value that is applied globally.

  In a new study in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences authors created fine-grained global maps of plant trait distributions that can be applied to Earth System Models by using the largest global plant trait database and state of the art Bayesian modeling. “Here, we use an updated version of the largest global database of plant traits coupled with modern Bayesian spatial statistical modeling techniques to capture local and global variability in plant traits. This combination allows the representation of trait variation both within pixels on a gridded land surface as well as across global environmental gradients”, said Dr. Butler from Department of Forest Resources, University of Minnesota.

  Focusing on a set of plant traits closely coupled to photosynthesis and foliar respiration – specific leaf area (SLA), and dry mass-based concentrations of leaf nitrogen (Nm) and phosphorus (Pm), authors characterize how traits vary within and among over 50,000 ~ 50 × 50 km cells across the entire vegetated land surface. “The importance of these traits (SLA, Nm, Pm) and the more advanced representation of functional diversity developed here may be used to better capture the response of the land surface component of the Earth System to environmental change”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  This endeavor advances prior trait mapping by generating global maps that preserve variability across scales by using modern Bayesian spatial statistical modeling in combination with a database over three times larger than previous analyses. “Our maps reveal that the most diverse grid cells possess trait variability close to the range of global PFT means”, said Dr. Butler from Department of Forest Resources, University of Minnesota.

   

  Journal Reference: Butler, E.E., Datta, A., Flores-Moreno, H., Chen, M., Wythers, K.R., Fazayeli, F., Banerjee, A., Atkin, O.K., Kattge, J., Amiaud, B., Blonder, B., Boenisch, G., Bond-Lamberty, B., Brown, K.A., Byun, C., Campetella, G., Cerabolini, B.E.L., Cornelissen, J.H.C., Craine, J.M., Craven, D., de Vries, F.T., Díaz, S., Domingues, T., Forey, E., Gonzalez, A., Gross, N., Han, W., Hattingh, W.N.,  Hickler, T., Jansen, S., Kramer, K., Kraft, N.J.B., Kurokawa, H., Laughlin, D.C., Meir, P., Minden, V.,  Niinemets, Ü., Onoda, Y., Peñuelas, J., Read, Q., Valladares Ros, F., Sack, L., Schamp, B.,  Soudzilovskaia, N.A., Spasojevic, M.J., Sosinski, E., Thornton, P., van Bodegom, P.M.,  Williams, M., Wirth, C., Reich, P.B.. 2017. Mapping local and global variability in plant trait distributions. Proceedings of the National Academy of Sciences.

  Microbial mass movements

  Flying aircrafts_ESA_Sept2017
  Global transport, tourism, waste disposal have changed biogeographic patterns for microorganisms. In this study authors point to the importance of the dispersal of cells and genes by human activities. The picture presents a flight map showing 15,000 simultaneously flying aircrafts based on 25 million positions (European Space Agency (ESA)).

   

  For several billion years, microorganisms and the genes they carry have mainly been moved by physical forces such as air and water currents. These forces generated biogeographic patterns for microorganisms that are similar to those of animals and plants.

  In a new study in the journal Science authors note that humans and animals now move on an unprecedented scale, and this movement actively transports and enriches a specific subset of microorganisms.

  “Humans in the past 100 years have changed these natural dynamics by transporting large numbers of cells to new locations through waste disposal, tourism, and global transport and by modifying selection pressures at those locations. As a consequence, we are substantially altering microbial biogeography”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  Dissemination through wastewater

  Wastewater carries high densities of microorganisms and their cargo genes. It should be noted that, globally, some 359,000 km2 of croplands depend on irrigation with urban wastewater, 80% of which undergoes little or no treatment. Therefore, the use of wastewater or manure in agriculture contaminates fruits, vegetables, and farm animals which in turn are distributed globally. Wastewater also contains pollutants with biological effects (as metals, antibiotics or disinfectants). These compounds stimulate bacterial stress response systems that increase mutation rates which, in turn, confer adaptive advantages on at least a subset of cells arriving at a new location.

  For a sense of the importance of this adaptive advantage, authors consider the clinical class 1 integron. This DNA element acquires foreign genes from the environment and has played a central role in spreading antibiotic resistance among bacterial pathogens. DNA sequencing data show that it had the origin in a single cell, in the early 20th century. Millions to billions of copies of this element now exists in every gram of feces from human and domestic animals. This remarkable increase in its abundance and distribution has been driven by antibiotic selection, increases in human population, and dissemination via global transport.

  The role of human and material movement

  This study points out that humans and agricultural animals now comprise 35 times as much biomass as wild terrestrial mammals. The bacteria shed in feces, therefore, mainly represent the gut microbiota of humans and agricultural animals (cattle, sheep, goats, pigs, and chickens) and they have vastly increased in both abundance and distribution, particularly in the last century. “Efficiency of dispersal is enhanced by the 1.2 billion international tourist movements per year, as evidenced by the rapid spread of bacterial clones and antibiotic resistance genes between continents”, emphasizes Prof. Micahel Gillings from Macquarie University, Sydney .

  The study also points out that humans additionally promote dispersal of microbial cells via mass movement of materials. In this regard it should be noted that human activities now move more soil, sand, and rock than all natural processes combined. As an example, natural fluvial erosion is 21 gigatons (Gt) per year, much lower than the75 Gt per year eroded by agriculture. “This erosion transports very large numbers of bacteria, given that soil can contain more than a billion microbial cells per gram. Movements on this scale have consequences for human health, agriculture, and ecosystem functions, such as increasing the spread of human pathogens and threatening sustainable food productivity”, said Prof. Yong-Guan Zhu from Chinese Academy of Science.

  Changes to biogeochemical cycles

  According to this study, changes in the distribution and abundance of microorganisms, and the resultant changes in microbial ecosystems will affect biogeochemical cycles driven by microbial activity. “Knowledge of the connections between microbial biodiversity and landscape-scale biogeochemical processes, as well as below-ground ecosystems, will be essential to predict the magnitude and direction of these changes”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  Linking the rapidly expanding databases generated by environmental genomics with biogeochemical models could reveal changes in nutrient cycles. “This fusion of genomics and Earth system science is a first step to understanding how the biochemical functions of microorganisms could be altered, temporally and spatially, by global change”, said Prof. Yong-Guan Zhu from Chinese Academy of Science.

  Unlocking the complexity

  There is a recent growing trend for monitoring the environmental dissemination of genes, particularly those that confer phenotypes of direct relevance to human and animal health. In this sense, Prof. Josep Peñuelas points to the high importance of understanding how human activities cause systematic changes in ecosystems and highlight the priority of investigating microbial invasions, microbial extinctions, and perturbations to microbial ecosystems.

   

  Journal Reference: Zhu, Y.G., Gillings, M., Simonet, P., Stekel, D., Banwart, S., Penuelas, J. 2017. Microbial mass movements. Science 357 (6356), 1099-1100.

  Shifting from a fertilization-dominated to a warming-dominated period

  Penuelas_Nature_Shifting_Sept2017
  In a new study in the journal Nature Ecology and Evolution researchers argue that a slowdown of the CO2 and N fertilization effects on ecosystem carbon sequestration and the rapid emergence of negative ecosystem impacts from global climate change might drive a change from a fertilization-dominated to a warming-dominated period. Photos by Pixabay

   

  Natural ecosystems currently remove on average each year an amount of carbon dioxide equivalent to about one third of human-caused carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuel burning and cement production. There are numerous evidences which show that the efficiency of natural land ecosystems to absorb the increasing fossil fuel and cement emissions does not keep their path.

  In a new study in the journal Nature Ecology and Evolution authors hypothesize that the progressive long term weakening of the natural land sink relative to fossil fuel CO2 emissions marks the beginning of a transition from a vegetation fertilization-dominated period to a period dominated by nutrient and climate constraints on plant growth, and larger climate change impacts (e.g., heatwaves).

  There are many unknowns in the timing of this transition, so in light of the recent Paris COP21 agreement, a better understanding of climate change impacts on carbon stocks remains paramount to understand the level of climate mitigation required to achieve agreed temperature goals, indicates Prof Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  Human fertilization changes productivity and carbon residence in ecosystems

  Human activities result in increasing atmospheric concentrations of CO2, N inputs to ecosystems and temperature. This leads to enhanced metabolism of organism and lengthening the growing seasons. Plants can consequently grow more. The magnitude of carbon sinks and their duration depend both on the rate of increase of carbon inputs and on the residence time of the carbon being taken up by ecosystems explain Drs Shilong Piao from Academy of Sciences in Pekin and Jordi Sardans from CREAF in Barcelona.

  Authors point out that several studies realized at global scale, in all biomes, suggest that trends of increasing sinks may be slowing down. A remaining question is whether in regions where carbon sinks may be slowing down, this is due to stalling productivity or to reducing residence times.

  Likely limitations for enhancement of carbon sinks

  The anthropogenic increases in CO2 and atmospheric nitrogen deposition are not matched by a similar increase in the inputs of other key nutrients such as phosphorus (P) and/or potassium (K). Current evidence suggests an overall shortage of P which will act as a limiting factor to meet the increasing demand for plant growth. “A better understanding of the factors that regulate exchanges between pools of “available” and “unavailable” soil P is critically needed”, said Prof. Ivan Janssens from University of Antwerp.

  The higher nocturnal temperatures enhance night respiration, Prof. Josep Canadell pointed out. Moreover, severe regional heatwaves are also likely to become more frequent in a changing climate, and their negative impact on terrestrial carbon sequestration may thus also become important. “For example, the 2003 heatwave decreased European gross primary productivity by 30%, which resulted in a strong anomalous net source of carbon dioxide to the atmosphere; this effect is the equivalent of reversing four years of net ecosystem carbon sequestration in the European continent”, said Prof. Philippe Ciais from LSCE Paris.

  In recent decades large-scale droughts have reduced seasonal NPP in the Southern and Northern hemispheres and weakened the terrestrial carbon sink. However, as Drs Marcos Fernandez-Martinez and Jofre Carnicer from CREAF-CSIC Barcelona point out, there is an inherent difficulty in quantifying the response of NPP to drought because it depends on the timing of drought during the growing season, and on ecosystem properties of resistance to drought.

  Furthermore, it should be taken into account that most land use changes, fires, and harvests, which are expected to increase in the future reduce residence times, thereby reducing the sink capacity of the land biosphere as noticed by Prof Michael Obersteiner from IIASA Vienna.

  Due to the above, the potential saturation or slower increase of the sink capacity of terrestrial ecosystems, or even its transition into a source of CO2, could be expected. Moreover, for Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona, current climate models do not necessarily well represent extreme events due to coarse resolution (eg. extreme precipitation, wind storms and tropical cyclones) or to insufficiently constrained soil-atmosphere interactions. At this point, authors point out that these models could improve its prediction capacity through the addition of factors outlined above. “Such improved models could then help understanding the responses to different levels of global warming (especially in the range 1.5-3°C according to the Paris agreement and current intended policies)”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  Shift from a fertilization to a warming period

  This study presents multiple evidences suggesting limits to the buffering capacity of the biosphere. Thus, Prof. Josep Peñuelas indicates that a slowdown of the CO2 and N fertilization effects on ecosystem carbon sequestration and the rapid emergence of negative ecosystem impacts from global climate change might drive a shift from an Anthropocene period dominated by fertilization to another period characterized by saturated fertilization and strong climate change.

  For Prof. Peñuelas, although the climate has not yet changed dramatically in the Anthropocene, the coming decades will undoubtedly be different. Prof. Vautard from LSCE Paris explains that “A warming of 2 °C would slightly increase the frequency of 2003-like heatwaves in Northern France, but a warming of 3 °C would instead produce very different conditions, with one summer like that of 2003 occurring every three or four years, which would therefore affect the forests carbon sink in Europe much more than in the past”.

  There is also the possibility of low probability but high impact phenomena which would lead to rapid positive feedbacks to the climate system (e.g. massive dieback of Amazon rainforest because of reduced rainfall or a dramatic temperature drop in the North Atlantic because of the collapse of the ocean current). “The occurrence of this phenomena is highly uncertain, particularly for low temperature scenarios. However, it is much more certain that we are currently entering a new warming period where ecosystems are put under increasing stresses”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  This study was funded by the European Research Council Synergy grant ERC-2013-SyG-610028

  Journal Reference: Peñuelas, P., Ciais, P., Canadell, J., Janssens, I., Fernandez-Martinez, M., Carnicer, J., Obersteiner, M., Piao, S., Vautard, R., Sardans, J. 2017. Shifting from a fertilization-dominated to a warming-dominated period. Nature Ecology and Evolution.

  Atmospheric deposition, CO2, and change in the land carbon sink

  Fum_bosc_Marcos_Agost2017
  The reduction in acidic deposition of nitrogen and Sulphur should lead to a slow recovery of forests to a pre-acid deposition state. Photo by Pixabay

   

  Human activities result in increasing atmospheric concentrations of CO2 that affects the terrestrial biosphere in multiple ways: warming the climate, increasing photosynthesis (CO2 fertilization), decreasing transpiration by stimulating stomatal closure and changing the stoichiometry of carbon, nitrogen and phosphorus (C:N:P) in ecosystem carbon pools. Concentrations of atmospheric carbon dioxide (CO2) have continued to increase whereas, due to air-quality policies, atmospheric deposition of sulphur and nitrogen has declined in Europe and the USA during recent decades.

  Terrestrial ecosystems are key components of the global carbon cycle, as indicated by the fact that, since the 1960s, they have been sequestering an average of about 30% of the annual anthropogenic CO2 emitted into the atmosphere.

  In a new study in the journal Scientific Reports authors used time series of flux observations from 23 forests distributed throughout Europe and the USA, and generalised mixed models to end up finding  that forest-level net ecosystem production and gross primary production have increased by 1% annually from 1995 to 2011.

  In this study, authors test the hypothesis that gross primary production, ecosystem respiration and the net C-sink strength (net land-atmosphere CO2 flux) or net ecosystem production (NEP), have accelerated during the last two decades because of the increased atmospheric CO2 concentrations and temperature, and because of the recovery from high loads of S deposition in Europe and North America. “We expected these deposition reductions to have modulated the biogeochemical effects of rising CO2” added Dr. Marcos Fernández-Martínez from CREAF-CSIC Barcelona

  Statistical models indicated that increasing atmospheric CO2 was the most important factor driving the increasing strength of carbon sinks in these forests. Authors also found that the reduction of sulphur deposition in Europe and the USA led to higher recovery in ecosystem respiration than in gross primary production, thus limiting the increase of carbon sequestration. By contrast, the study shows that trends in climate and nitrogen deposition did not significantly contribute to changing carbon fluxes during the studied period. “Our findings support the hypothesis of a general CO2-fertilization effect on vegetation growth and suggest that, so far unknown, sulphur deposition plays a significant role in the carbon balance of forests in industrialized regions”, said Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC Barcelona

  “Our results show the need to include the effects of changing atmospheric composition, beyond CO2, to assess future dynamics of carbon-climate feedbacks not currently considered in earth system/climate modelling”, said Dr. Fernández-Martínez from CREAF-CSIC Barcelona

  This study was funded by the European Research Council Synergy grant ERC-2013-SyG-610028, the Spanish Government project CGL2016-79835-P and the Catalan Government grant FI-2013

  Journal Reference: Fernández-Martínez, M., Vicca, S., Janssens, I.A., Ciais, P., Obersteiner, M., Bartrons, M., Sardans, J., Verger, A., Canadell, J.G., Chevallier, F., Wang, X., Bernhofer, C., Curtis, P.S., Gianelle, D., Grünwald, T., Heinesch, B., Ibrom, A., Knohl, A., Laurila, T., Law, B.E., Limousin, J.M., Longdoz, B., Loustau, D., Mammarella, I., Matteucci, G., Monson, R.K., Montagnani, L., Moors, E.J., Munger, J.W., Papale, D., Piao, S.L., Peñuelas, J. 2017. Atmospheric deposition, CO2, and change in the land carbon sink. Scientific Reports.

 •  
  • Plants are exposed to frost more frequently as a result of climate change
   true
   Plants’ annual growing season has lengthened, exposing them to frost more often at a time when they are particularly sensitive. That can be detrimental to their activity and lead to substantial crop yield losses. Winter frost on a mosaic of fields. By Carles Batlles It is not unusual to hear about frost... Read more »
  • Thirsty holm oaks lose 21% more carbon through their roots
   true
   Once rehydrated, holm oaks have a large capacity for recovery thanks to their high adaptation to the Mediterranean climate. The release of organic compounds into the soil represents a considerable loss of carbon for the holm oak and also modifies the microbial community, which may lead to additional effects on... Read more »
  • Men from wealthy countries are getting taller because their diet is rich in nitrogen and phosphorus
   true
   Mean male height in countries with a high level of GDP is 23 cm greater than in countries with a low level, a difference that has risen by 1.5 cm over the last 30 years. Thanks to a more varied diet rich in animal products, the annual nitrogen and phosphorus... Read more »
  • For the time being, forests are helping to slow CO2 accumulation and climate change
   true
   A study led by CREAF shows that decreases in pollutant deposition and the increase in atmospheric CO2 have stimulated photosynthesis and carbon sequestration in forests. Therefore, it is crucial to understand how carbon circulates in the atmosphere, in living organisms, oceans, and soils in order to anticipate the effects of climate... Read more »
  • Rising temperatures threaten global agricultural production
   true
   The production of essential crops such as wheat, maize, rice, and soybean will be substantially reduced. Effective measures for climate change adaptation will be necessary, as well as  improvements in crop genetics in order to reduce the impacts of climate change.  Wheat crop. Source: Pixabay (CC0) Global temperature increase will cause production... Read more »
  • The greening of the earth is reaching its limit
   true
   A new study led by Josep Peñuelas and published in Nature Ecology and Evolution reveals that CO2 abundance in the atmosphere no longer has a powerful fertilizing effect on vegetation. The greening that has been observed in recent years is slowing and this will cause CO2 levels in the atmosphere... Read more »
  • Humans are causing mass movements of bacteria around the world
   true
   In an article in the journal Science, Josep Peñuelas warns that we must immediately begin studying the changes we are causing in the microbial world, improve water treatment systems, and change crop fertilization practices.  Pepole. Credit: Mike PD (CC-BY) Similar to rats, foxes, tigers and pandas, some microbes are gaining ground and... Read more »
  • Climate change is already threatening the Mediterranean ecosystems of Catalonia
   true
   An extensive review of studies and databases reveals that drought and an increase in temperature are already causing species substitutions, greater aridity, higher forest fire risk, lower soil fertility, and lower water availability, among other negative impacts. Scrublands of the Garraf Natural Park. Credit: Jorge Franganillo (CC BY 3.0) A large research... Read more »
  • Achieving the COP21 agreements is currently far-fetched
   true
   The COP21 set the maximum temperature increase for 2100 at 1.5° C. The only scenario which would allow achievement of this goal would require vastly reducing human CO2 emissions, significantly increasing the prominence of renewable energies, and the use of some type of artificial carbon sequestration technology. Carbon emissions from an... Read more »
  • Plants absorb pharmaceuticals and personal-care products carried by irrigation water
   true
   Pharmaceutical and personal-care products for human and animal use are increasingly released into the environment.  Water used in crop irrigation can carry chemicals that plants absorb. Source: Pixabay Plants act as excellent tracers of global pollution because they are present in almost all areas of the planet and accumulate chemical compounds present... Read more »
 •  
  • ¿Por qué eran tan grandes los mamuts y otros mega-herbívoros?
   true
   Josep Peñuelas publica un Nature Ecology and Evolution que concluye que el tamaño de estos animales fue la clave para su supervivencia en un entorno frío, seco y extremadamente poco productivo. Los datos se han obtenido gracias a unos modelos matemáticos innovadores que ahora son capaces de predecir la evolución... Read more »
  • Mosquito Alert recibe el galardón Premi Ciutat de Barcelona 2017
   true
   Tres miembros del equipo, John Palmer, Aitana Oltra y Frederic Bartumeus, fueron premiados en la modalidad de de trabajos sobre Ciencias de la Tierra y Ambientales. Por otra parte, Josep Peñuelas recibió una mención especial para esta misma categoría. Roger Eritja, Anna Ramon, John Palmer, Frederic Bartumeus, Aitana Oltra i Marina... Read more »
  • Las plantas están más expuestas a las heladas por culpa del cambio climático
   true
   El período de crecimiento de las plantas durante el año se ha alargado y eso las expone más a las heladas en esta etapa sensible para ellas. Esto puede perjudicar su actividad y provocar pérdidas importantes en los cultivos. Un mosaico de paisajes bajo la escarcha invernal. Autor: Carles Batlles No es... Read more »
  • Las encinas sedientas pierden un 21% más de carbono por las raíces
   true
   Una vez rehidratadas, las encinas han mostrado una gran capacidad de recuperación, gracias a estar muy bien adaptadas al clima mediterráneo. La liberación de sustancias al suelo supone una pérdida considerable de carbono para la encina y modifica la comunidad microbiana que vive, lo que puede afectar de rebote nuevamente... Read more »
  • Los hombres de países ricos son cada vez más altos porque tienen una dieta más rica en nitrógeno y fosforo
   true
   Hay una diferencia de altura de 23 cm entre los países con un PIB más alto y los que lo tienen más bajo. Esta diferencia ha crecido 1,5 cm los últimos 30 años. La dieta rica en productos de origen animal y más variada asegura que los países ricos reciban... Read more »
  • Los bosques frenan, de momento, el aumento de CO2 y el cambio climático
   true
   Un estudio liderado por el CREAF constata que la disminución de las deposiciones de contaminantes, y sobre todo el incremento de CO2 atmosférico, han estimulado la fotosíntesis y el secuestro de carbono por parte de los bosques. Es clave entender cómo circula el carbono entre la atmósfera, los seres vivos,... Read more »
  • Josep Peñuelas aparece en la lista de científicos más influyentes del mundo
   true
   La lista 2017 Highly Cited Researchers recoge el 1% de científicos y científicas más citados en 21 campos de investigación. Es la tercera vez que Peñuelas recibe el reconocimiento. Josep Peñuelas El investigador del CSIC en el CREAF Josep Peñuelas es uno de los científicos más influyentes en el campo del Medio Ambiente y... Read more »
  • Josep Peñuelas explica el movimento en masa de las bacterias, en ‘La Contra’
   true
   El investigador del CSIC en el CREAF habla, en la página posterior de La Vanguardia, sobre el papel de los humanos en el movimiento y cambio en masa de las comunidades de bacterias en el mundo. La periodista Ima Sanchís entrevistaba ayer 30 de octubre al investigador del CSIC en el... Read more »
  • El aumento de temperatura amenaza la producción agrícola mundial
   true
   El trigo, el maíz, el arroz y la soja, cuatro cultivos esenciales para los humanos, verán reducida sustancialmente su producción. Serán necesarias medidas efectivas de adaptación al cambio climático y mejoras genéticas para reducir el impacto del cambio climático sobre los cultivos.  Camp de trigo. Funte: Pixabay (CC0) El aumento de temperatura... Read more »
  • El reverdecimiento de la tierra está llegando a su límite
   true
   Un nuevo estudio liderado por Josep Peñuelas y publicado en Nature Ecology and Evolution revela que la abundancia de CO2 en la atmósfera ya no tiene el potente efecto fertilizante que tenía hasta ahora sobre la vegetación. El reverdecimiento que se había observado en los últimos años se está frenando... Read more »
 •  
  • L’aforestació neutraliza el pH dels sòls
   true
   L’aforestació és un tipus de canvi en els usos del sòl destinat a la producció de fusta, la conservació d’aigua i sòl, incrementar l’emmagatzematge de carboni i la mitigació del canvi climàtic. Aquest estudi mostra com la reforestació canvia a més una variable clau del sòl, el seu pH. Font: Pixabay... Read more »
  • Per què eren tan grans els mamuts i altres megaherbívors?
   true
   Josep Peñuelas publica un Nature Ecology and Evolution que conclou que la mida d’aquests animals va ser la clau per la seva supervivència en un entorn fred, sec i extremadament poc productiu. Les dades s’han obtingut gràcies a uns models matemàtics innovadors que ara són capaços de predir l’evolució del paisatge... Read more »
  • Mosquito Alert rep el guardó Premi Ciutat de Barcelona 2017
   true
   Tres membres de l’equip, John Palmer, Aitana Oltra i Frederic Bartumeus, van ser premiats en la modalitat de de treballs sobre Ciències de la Terra i Ambientals. Per altra banda, Josep Peñuelas va rebre una menció especial per a aquesta mateixa categoria. Roger Eritja, Anna Ramon, John Palmer, Frederic Bartumeus, Aitana Oltra... Read more »
  • Les plantes estan més exposades a les glaçades per culpa del canvi climàtic
   true
   El període de creixement de les plantes durant l’any s’ha allargat i això les exposa més a les gelades en aquesta etapa sensible per a elles. Això pot perjudicar la seva activitat i provocar pèrdues importants en conreus. Un mosaic de paisatges sota el gebre de l’hivern. Autor: Carles Batlles No és... Read more »
  • Les alzines assedegades perden un 21% més de carboni per les arrels
   true
   Un cop rehidratades, les alzines han mostrat una gran capacitat de recuperació, gràcies a estar molt ben adaptades al clima mediterrani. L’alliberament de substàncies al sòl suposa una pèrdua considerable de carboni per a l’alzina i modifica la comunitat microbiana que hi viu, el que pot afectar de retruc novament... Read more »
  • Els homes de països rics són cada cop més alts perquè tenen una dieta més rica en nitrogen i fòsfor
   true
   Hi ha una diferència d’alçada de 23 cm de mitjana entre els països amb un PIB més alt i els que el tenen més baix. Aquesta diferència ha crescut 1,5 cm els darrers 30 anys. La dieta rica en productes d’origen animal i més variada assegura que els països rics... Read more »
  • Els boscos frenen, de moment, l’augment de CO2 i el canvi climàtic
   true
   Un estudi liderat pel CREAF constata que la disminució de les deposicions de contaminants, i sobretot l’increment de CO2 atmosfèric, han estimulat la fotosíntesi i el segrest de carboni per part dels boscos. És clau, doncs, entendre com circula el carboni entre l’atmosfera, els éssers vius, els oceans i els... Read more »
  • Josep Peñuelas apareix a la llista de científics més influents del món
   true
   La llista 2017 Highly Cited Researchers recull l’1% d’investigadors i investigadores més citats en 21 camps de recerca. És la tercera vegada que Peñuelas rep la distinció. Josep Peñuelas L’investigador del CSIC al CREAF Josep Peñuelas és un dels científics més influents en el camp del Medi Ambient i Ecologia, segons la llista 2017... Read more »
  • En Josep Peñuelas explica el moviment en massa dels bacteris, a ‘La Contra’
   true
   L’investigador del CSIC al CREAF parla, a la darrera pàgina de La Vanguardia, sobre el paper dels humans en el moviment i canvi en massa de les comunitats de bacteris al món. La periodista Ima Sanchís entrevistaba ahir 30 d’octubre l’investigador del CSIC al CREAF Josep Peñuelas. Arrel d’un article publicat recentment... Read more »
  • L’augment de temperatura amenaça la producció agrícola mundial
   true
   El blat, el blat de moro, l’arròs i la soja, quatre conreus essencials per als humans, veuran reduïda substancialment la seva producció. Seran necessàries mesures efectives d’adaptació al canvi climàtic i millores genètiques per reduir l’impacte del canvi climàtic sobre els cultius.  Camp de blat. Font: Pixabay (CC0) L’augment de temperatura global... Read more »